dzisiaj jest: 20 września 2021. imieniny: Renata, Filipina, Eustachy
 
Aktualności
Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 2156 z późniejszymi zmianami), dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Pracodawca ubiegający się na podstawie art. 70b ust. 7 cytowanej wyżej ustawy o systemie oświaty o dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianego pracownika – mieszkańca Gminy Błędów – do określonego zawodu lub przyuczenia do wykonywania prac w określonym zawodzie, składa wniosek do Wójta Gminy Błędów, załączając do niego następujące dokumenty:

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2015r., poz. 1183 ), poświadczone za zgodność z ich oryginałami,

 2. kserokopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu jego przygotowania do zawodu lub przyuczenia do wykonywania prac w określonym zawodzie, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

 3. zaświadczenie potwierdzające zdanie przez młodocianego egzaminu czeladniczego lub dyplom z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w określonym zawodzie, wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

 4. zaświadczenie i protokół z egzaminu sprawdzającego przeprowadzonego po zakończeniu okresu przyuczenia młodocianego pracownika do wykonywania prac w określonym zawodzie lub zaświadczenie o zdaniu przez młodocianego pracownika egzaminu sprawdzającego wystawione przez Izbę (w przypadku kiedy pracodawca jest rzemieślnikiem).

Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianego pracownika w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania prac w określonym zawodzie stanowi pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) oraz nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mimimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany, poza wymienionymi wyżej dokumentami, przedstawić podmiotowi udzielającemu pomocy dodatkowo następujące dokumenty:

 1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie wraz z wykazem otrzymanej pomocy de minimis, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

 2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej winny być przedstawione w wypełnionym formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późniejszymi zmianami);

Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje, iż pomoc de minimis nie będzie mogła być pracodawcy udzielona.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

 1. 8 081 zł - w przypadku nauki zawodu – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

 2. 254 zł – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Uwagi:
 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Błędów, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Błędów, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

 2. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Błędów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Miejsce załatwienia sprawy

Zespół Oświaty Gminnej w Błędowie, ul. Stary Rynek 9, 05-620 Błędów.,Tel. 486680015