dzisiaj jest: 28 października 2021. imieniny: Judyty, Szymona, Tadeusza
 
Ogłoszenia
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej
Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie
Wzór oferty
Wzór sprawozdania


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.)

Wójt Gminy Błędów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w 2016 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej

 

 I. Rodzaj zadania

1. Zadanie 1 - piłka nożna na terenie Sołectwa Błędów. 

2. Zadanie 2 - piłka nożna na terenie Sołectwa Lipie.

 II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 100 000,00zł z podziałem na:
- zadanie 1 –  80 000,00 zł
- zadanie 2  -   20 000,00 zł

 III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.)

2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.)działające na terenie Gminy Błędów lub na rzecz jej mieszkańców. 

3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) 

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

 IV. Terminy i warunki realizacji zadania

Terminy realizacji zadań przewiduje się na okres:
-
Zadanie 1 od 1.01.2016 do 31.12.2016r.
-
Zadanie 2  od 1.01.2016 do 31.12.2016r.

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

 V. Termin składania ofert

1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy ul. Sadurkowska 13 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów w terminie do dnia 28 stycznia 2016 r. do godz. 15.00. 

2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. 

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje: 

o pełną nazwę oferenta i jego adres oraz 

o tytuł zadania.

4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę. 

5. Do oferty należy dołączyć:

  • kopię aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany)
  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów.

6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:

  • formularz oferty należy opracować w języku polskim 
  • nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty 
  • oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).

7. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone  po terminie nie będą rozpatrywane. 

8. Formularz oferty dostępny jest w  Urzędzie Gminy, na stronie internetowej pod adresem www.bledow.pl 

9. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Justyna Brzezińska tel. 48  668-00-13.

 VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Wójt Gminy Błędów powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 1 lutego 2016 roku. 

3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:

a. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:

 • liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu 
 • doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach 
 • możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach.

b. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:
- wysokość środków własnych
- wysokość środków pochodzących z innych źródeł
 

c. zgodność oferty z celami konkursu 

d. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. wyniki sportowe w zawodach, turniejach rangi mistrzowskiej osiągnięte w sezonie poprzednim

4. Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Błędów w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. 

5. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

6. Wyniki konkursu.
Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy w Urzędzie Gminy Błędów, 
  • na stronie internetowej pod adresem: www.bledow.pl 

O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

 VII. Informacja o zrealizowanych w roku 2014 i 2015 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami.

· W roku 2014 Gmina Błędów przekazała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu kwotę 102 400zł. organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

· W roku 2015 Gmina Błędów przekazała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu kwotę 102 400zł. organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Wójt

 

 

/ - - - - - - - - - - - /

 

 

Marek Mikołajewski