dzisiaj jest: 20 września 2021. imieniny: Renata, Filipina, Eustachy
 
Ogłoszenia
Nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Błędowie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

ASYSTENTA  RODZINY

 

 

Forma zatrudnienia:  UMOWA O PRACĘ

Przewidywany termin zatrudnienia:  od  1 CZERWCA 2016 r. ½ wymiaru czasu pracy

Okres zatrudnienia:  01.06.2016r.  do 31.12.2016r.  /z możliwością kontynuowania umowy w kolejnych latach/

 

1 . Wymagania konieczne:

 a/ posiadanie obywatelstwa polskiego,

 b/ korzystanie z pełni praw publicznych

 c/ nieposzlakowana opinia,

 d/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 e/ posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 f/  wykształcenie;

  • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
  • lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  • lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  • lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 g/ kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest  

 jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

 h/ kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na

 niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 

2. Wymagania dodatkowe:

 a/ znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

 b/ wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

, c/ samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

 d/  komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

 e/  umiejętność współpracy w zespole,

 f/ odporność na sytuacje stresowe,

 g/  prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

 h/  znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych

 związanych z pomocą społeczną

 

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:

 - współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd miasta, itp.,

-  pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,

-  pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

-  merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

-  pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,

-  motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

 

 Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania  rodziny w zadaniowym systemie czasu pracy co oznacza pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

 

4. Wymagane dokumenty:

 a/  CV ze zdjęciem,

 b/  List motywacyjny

 

  List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

 

  “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla  

 potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

 danych osobowych /Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze. zm.)”.

 

 

 c/  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 d/  kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia,

 zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

 e/  Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

 f/  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku / w przypadku

 zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza  

 medycyny  pracy/,

 g/  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 h/  oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat

 zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,

 i/  kopia dowodu osobistego,

 j/  inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

 

 Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy  

 oryginały ww. dokumentów.

 

 5.  Postępowanie rekrutacyjne:

 Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

 

 Etap I.  Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

 

 Etap II.  Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy

 Społecznej w Błędowie ul. Sadurkowska 13, 05-620 Bledów i dokonanie wyboru pracownika na jej

 podstawie.

 

 

6. Termin i sposób składania ofert:

 Dokumenty / w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy

 Społecznej w Błędowie  lub pocztą na adres:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sadurkowska 13

05-620 Błędów

 

w terminie do 13.05.2016 r.

/ liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.00 /

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Błędowie i na stronie internetowej Urzędu: WWW.bip.bledow.pl