dzisiaj jest: 20 września 2021. imieniny: Renata, Filipina, Eustachy
 
Ogłoszenia
Zarządzenie Nr 30.2016 Wójta Gminy Błędów z dnia 11 października 2016 r.
Pliki do pobrania:
Projekt program

Formularz uwag


w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Błędów konsultacji dotyczących projektu” Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Błędów z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2019”

Na podstawie Uchwały  NR III/18/2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 8.02.2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 zarządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam konsultacje dotyczące projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Błędów z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2019”.

Zarządzenie wraz z załącznikami zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bledow.pl, na stronie internetowej Gminy Błędów www.bledow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Błędowie.
Przeprowadzenie konsultacji ma na celu poznanie opinii podmiotów zainteresowanych z Programem Współpracy na lata 2017-2019.
Przedmiotem konsultacji jest projekt „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Błędów z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2019”.
Konsultacje odbywać się będą w dniach 11.10.2016-20.10.2016r.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej, a wszystkie propozycje i uwagi dotyczące projektu należy składać na załączniku nr 2 na adres e-mail: promocja@bledow.pl w formie papierowej bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, pokój nr 1 (sekretariat).
Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Błędów.
 
§2
            Treść projektu „Wieloletni Program Współpracy Gminy Błędów z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2019” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
Formularz uwag do projektu „Wieloletni Program Współpracy Gminy Błędów z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2019 ” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


§3

Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.