dzisiaj jest: 14 kwietnia 2021. imieniny: Julianna, Justyna, Walerian
 
Przetargi
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 207.000 euro na Kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadystrybucji dczenie usług dla Gminy Błędów
Pliki do pobrania:
SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3.1 do SIWZ

Załącznik nr 3.2 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Numer ogłoszenia: 421198 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 420192 - 2014 data 29.12.2014 r.

 

SEKCJA I:

 ZAMAWIAJĄCY

 

Urząd Gminy w Błędowie, ul. Sadurkowska 13/1, 05-620 Błędów, woj. mazowieckie, tel. 048 6680656, fax. 048 6680655.

 

SEKCJA II:

 ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2015 godzina 09:00 miejsce : Sekretariat Urzędu Gminy.

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2015 godzina 09:00 miejsce : Sekretariat Urzędu Gminy.


Wójt Gminy Błędów

 Marek Mikołajewski


 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Błędów: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 207.000 euro na Kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Błędów

Numer ogłoszenia: 420192 - 2014; data zamieszczenia: 29.12.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I:

 ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Błędowie , ul. Sadurkowska 13/1, 05-620 Błędów, woj. mazowieckie, tel. 048 6680656, faks 048 6680655.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bledow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II:

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 207.000 euro na Kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Błędów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Błędów na potrzeby własne i jednostek organizacyjnych. 1.Wykonawca zapewnia sprzedaż zamówionej energii, przez cały czas obowiązywania umowy, tj od 01.02.2015 roku do 31.05.2016 roku w sposób ciągły i niezakłócony do wszystkich punktów poboru wskazanych przez zamawiającego jednocześnie z zastrzeżeniem zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz. U. z 2007r Nr 93 poz. 623 ze zm.) 2. Zamawiający udzieli Zamówienia na kompleksową sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienia świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 457, poz. 490, poz. 900,poz. 942 i poz. 1101) realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 i 2 tej ustawy. 3.Zakup i dostawa energii elektrycznej dla obiektów szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ a)Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.02.2015 r. do 31.05.2016 r. wynosi kWh 3.227.282,91 poniżej 207.000,00 euro. b)Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy (załącznik nr 3.2 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 3.Zamawiający w wyniku postępowania zamierza zawrzeć skonsolidowane 2 lub 3 umowy kompleksowe na oświetlenie oraz dla pozostałych obiektów. 4.Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów (punktów poboru) osobno w ramach każdej z grup taryfowych a wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego SIWZ. Zmiana ta nie może przekroczyć 15% ilości punktów poboru (ale nie mniej niż wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

 EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 a)aktualna Koncesję na obrót energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej; b)aktualną Koncesję na dystrybucję energii elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) albo umowa zawarta z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii, tj. PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko-Kamienna lub oświadczenie o posiadaniu zawartej ww. umowy (zał. nr 9 do SIWZ) (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

 warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonywał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadania z zakresu dostaw (sprzedaży) energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. min. 3 klientów, na rzecz których prowadzona była sprzedaż energii elektrycznej w rozmiarze co najmniej kWh 2.500. 000 w skali roku, dla każdego oddzielnie,

 III.3.3) Potencjał techniczny

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada obowiązującą umowę generalną z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego: PGE Dystrybucja S.A., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej właściwego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, w załączniku nr 1 do SIWZ.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Warunek ten zostanie spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP;

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:posiada opłaconą polisę w wysokości min. 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł ), a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

SEKCJA IV:

 PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bledow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Błędów ul.Sadurkowska 13 05-620 Błędów lub pobrać ze strony www.bledow.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2015 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie