dzisiaj jest: 14 kwietnia 2021. imieniny: Julianna, Justyna, Walerian
 
Przetargi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro na udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 1.074.920,39 złotych
Pliki do pobrania:
SIWZ po modyfikacji

Modyfikacja SIWZ

Załacznik do SIWZ nr 5b

Załączniki do SIWZ nr 5 a,c,d,e,f

Uchwała nr VI.12.2015

Zestawienie kredytów Gminy

Zarządzenie nr 14.2014 - część opisowa sprawozdanie z wykonania budżetu na 2013 rok.

Pytania oferentów:

Pytanie nr 1 oraz odpowiedź do pytania nr 1

Pytanie nr 2 oraz odpowiedź do pytania nr 2

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Numer ogłoszenia: 59984 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 52534 - 2015 data 10.03.2015 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Urząd Gminy w Błędowie, ul. Sadurkowska 13/1, 05-620 Błędów, woj. mazowieckie, tel. 048 6680656, fax. 048 6680655.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4 a.

 W ogłoszeniu jest: Pierwsza transza: 25 marzec 2015 w wysokości 275.964,62.

 W ogłoszeniu powinno być: Pierwsza transza: 30 marzec 2015 w wysokości 275.964,62.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1.

W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 98 2 - Liczba placówek danego banku na terenie danej gminy - 2.

 W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 98 2 - zabezpieczenie kredytu - 2.

 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2015 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Błędowie..

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2015 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Błędowie.

 

 

Wójt Gminy Błędów

Marek Mikołajewski

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Błędów: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro na udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 1.074.920,39 złotych

Numer ogłoszenia: 52534 - 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I:

 ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Błędowie , ul. Sadurkowska 13/1, 05-620 Błędów, woj. mazowieckie, tel. 048 6680656, faks 048 6680655.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bledow..pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II:

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro na udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 1.074.920,39 złotych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.074.920,39. Kredyt przeznaczony zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Terminy uzyskania kredytu to: a)Pierwsza transza: 25 marzec 2015 w wysokości 275.964,62 b)Druga transza : 25 czerwiec 2015 w wysokości 273.384,59 c)Trzecia transza: 25 wrzesień 2015 w wysokości 273.384,59 d)Czwarta transza:15 grudzień 2015 w wysokości 252.186,59 Okres kredytowania obejmuje : od marca 2015 roku do grudnia 2023 roku 5. Przewidywany termin spłaty kredytu - od 31 marca 2016 w czterech ratach w roku tj. 31 marzec, 30 czerwiec, 30 wrzesień, 31 grudzień 134.365,04 - w roku 2016 , 134.365,04 - w roku 2017 ,134.365,04 - w roku 2018, 134.365,04 - w roku 2019, 134.365,04 - w roku 2020, 134.365,04 - w roku 2021, 134.365,04 - w roku 2022, 134.365,11 - w roku 2023 1.Odsetki płatne w okresach kwartalnych na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Ostatnia rata odsetek płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu. 2. 31 grudzień 2023 - ostateczny termin spłaty kredytu. 3.W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 4. Spłata kredytu może nastąpić przed terminem spłaty bez dodatkowych kosztów bankowych 5.Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w szczególności z tytułu niepełnego wykorzystania dostępnego limitu kredytowego. 6.Forma zabezpieczenia kredytu -weksel Inblanco wraz z deklaracją wekslową 7.Prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu 8.Zamawiający nie posiada wiedzy co do stóp procentowych oraz stawek wibor, w związku z powyższym nie narzuca stawek okresów i terminów. Od oferenta w ofercie cenowej oczekuje wyliczeń i propozycji oraz podania kosztu całkowitego obsługi kredytu. 9. Pozostałe warunki zostały przedstawione we wzorze umowy, stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 W przypadku konieczności udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług bankowych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, wykonawca zobowiązany jest do podjęcia rokowań przy udzieleniu zamówienia z wolnej ręki (art. 67.ust.1 pkt.5 i 6 Ustawy PZP).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.

SEKCJA III:

 INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie banku lub instytucji kredytowej. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń, w tym: zezwolenia na prowadzenie banku lub instytucji kredytowej i oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy

 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1 - Cena - 98

 2 - Liczba placówek danego banku na terenie danej gminy - 2

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w przypadku: zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, promieniowanie lub skażenia. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bledow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Błędów ul. Sadurkowska 13 05-620 Błędów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2015 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Błędowie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie