dzisiaj jest: 14 kwietnia 2021. imieniny: Julianna, Justyna, Walerian
 
Przetargi
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro na udzielenie i obsługę kredytu
Pliki do pobrania:
Skan pisma - rozstrzygnięcie

ZAWIADOMIENIE

 

Wójt Gminy Błędów na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 )  po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym organizowanym w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro na udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 1.074.920,39  złotych przekazuje następujące informacje:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro na udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 1.074.920,39  złotych wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 Bank Spółdzielczy w Mszczonowie 96-320 Mszczonów ul. Warszawska 5 Oferta spełnia wymogi stawiane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała maksymalną ilość 300 punktów. Poniższa tabela stanowi zestawienie złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Przyznana punktacja w kryterium ceny

1

Genin Nobile Bank S.A ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa

 

221,89 punktów

2

Bank Spółdzielczy w Mszczonowie

 

300 punktów

3

Bank Polska Kasa Opieki S.A III Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie ul. Grójecka 1/3 02-019 Warszawa

 

295,31 punktów

 

 

INFORMACJE O WYKONAWCACH  KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro na udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 1.074.920,39  złotych nie wykluczył żadnego oferenta

 

INFORMACJE  O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI ODRZUCENI  Z POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 Euro na udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 1.074.920,39  złotych nie odrzucił żadnej oferty

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 2  ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie  nie  krótszym 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofertyo których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp

 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania tej informacji (nr faxu 048/6680656 lub 048/6680655, e-mail: osrodowiska@bledow.pl)

 

 

Wójt Gminy Błędów

Marek Mikołajewski