dzisiaj jest: 23 września 2021. imieniny: Tekla, Bogusław
 
Przetargi
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 EURO na „Budowę stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Błędów”

  Błędów, dnia 28.09.2015

RŻL -II- 271/6/9/2015

 

Wykonawcy wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Wójt Gminy Błędów na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 984 i 1047,1473 oraz z 2014 roku poz. 423,768, 811, 915, 1146 i 1232) po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym organizowanym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 EURO na „Budowę stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Błędów” ” przekazuje następujące informacje:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 EURO na „Budowę stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Błędów” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  nr 3: PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-HANDLOWEGO BRUK -BUD GRZEGORZ RYCHLICKI 26-640 SKARYSZEW UL. JANA MATEJKI 6 A. Oferta spełnia wymogi stawiane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała maksymalną ilość 300 punktów. Poniższa tabela stanowi zestawienie złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Przyznana punktacja w kryterium ceny

 

1

REST URBiS SP. J M. JAMRÓZ I J. NOWAK 35-317 RZESZÓW UL. ZAKĄTKOWA 10

 

216,97 punktów

 

3

PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-HANDLOWEGO BRUK -BUD GRZEGORZ RYCHLICKI 26-640 SKARYSZEW UL. JANA MATEJKI 6

 

300  punktów

 

4

DROBET” ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY JAROSŁAW PODRYGAŁA 26-617 RADOM UL. CHRYSTIANA ANDERSENA 3/1

 

242,25  punktów

 

5

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ZBIG-BET SPÓŁKA CYWILNA 26-600 RADOM UL. LUBELSKA 52

 

243,54 punktów

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O WYKONAWCACH  KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 EURO na „Budowę stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Błędów wykluczył  oferenta nr 2 KONSORCJUM : LIDER:ZŁOMPOL PL SP. Z O.O. /SP. KOMANDYTOWA 42-202CZĘSTOCHOWA UL.ŻYZNA 11 L I PARTNER: PRZEDSIEBIORSTWO OBROTU SUROWCAMI WTÓRNYMI „ZŁOMPOL” JOŃCZYK, NOWAK SP. J. 42-202 CZĘSTOCHOWA UL. ŻYZNA 11 „L”  na podstawie art. 24 ust. 2 punkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ nie wykazali spełnienia warunków udziału w postepowaniu tj:

1.posiadania wiedzy i doświadczenia, nie wykazano co najmniej 2-ch robót budowlanych polegających na budowie w zakresie utwardzenia placów kostką brukową o wartości minimum 500 tys. zł każda. Złożone dokumenty nie potwierdzają wartości robót lub nie potwierdzają wykonania w okresie ostatnich pięciu lat.

2. oferowania dostaw lub usług lub robót budowlanych określonym wymaganiom. W ofercie nie załączono  próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;(dotyczy w szczególności wag, kontenerów, konteneru socjalnego itp.).

 

 

INFORMACJE  O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI ODRZUCENI  Z POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość 30.000 EURO na „Budowę stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Błędów” odrzucił ofertę nr 2 KONSORCJUM : LIDER:ZŁOMPOL PL SP. Z O.O. /SP. KOMANDYTOWA 42-202CZĘSTOCHOWA UL.ŻYZNA 11 L I PARTNER: PRZEDSIEBIORSTWO OBROTU SUROWCAMI WTÓRNYMI „ZŁOMPOL” JOŃCZYK, NOWAK SP. J. 42-202 CZĘSTOCHOWA UL. ŻYZNA 11 „L”  na podstawie 24 ust. 4 ponieważ oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postepowania (na podstawie art. 24 ust. 2 punkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ nie wykazali spełnienia warunków udziału w postepowaniu)  oraz na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ (nie udokumentowano posiadania wiedzy i doświadczenie nie zaoferowano dostaw lub usług lub robót budowlanych określonym wymaganiom)  oraz na podstawie 89 ust. 1 punkt 6 ustawy Pzp  ponieważ oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny - oferent do skalkulowania ceny nie uwzględnił robót wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych.. 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania tej informacji (nr faxu 048/6680656 lub 048/6680655, e-mail: osrodowiska@bledow.pl)

Wójt Gminy Błędów

Marek Mikołajewski