dzisiaj jest: 23 września 2021. imieniny: Tekla, Bogusław
 
Przetargi
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 EURO na „kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla gminy Błędów”

  Błędów, dnia 19.05.2016

RŻL -II- 271/1/1/2016

 

Wykonawcy wg rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE

 

Wójt Gminy Błędów na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 984 i 1047 i 1473 oraz z 2014 roku poz. 423,768,811,915,1146,1232 z póżn. zmianami) po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym organizowanym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 EURO na „kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla gminy Błędów” przekazuje następujące informacje:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 EURO na „kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla gminy Błędów” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  nr 1: PGE Obrót S.A Odział z siedzibą w Skarżysku -Kamiennej Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Oferta spełnia wymogi stawiane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała maksymalną ilość 300 punktów. Poniższa tabela stanowi zestawienie złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Przyznana punktacja w kryterium ceny

 

1

PGE Obrót S.A Odział z siedzibą w Skarżysku -Kamiennej Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

300 punktów

 

 

INFORMACJE O WYKONAWCACH  KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 EURO na „kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla gminy Błędów” nie wykluczył żadnego oferenta.

 

INFORMACJE  O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI ODRZUCENI  Z POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość 30.000 EURO na „kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla gminy Błędów” nie odrzucił żadnej oferty.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 podpunkt 1 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania tej informacji (nr faxu 048/6680656 lub 048/6680655, e-mail: osrodowiska@bledow.pl)

 

Do wiadomości:

 1. PGE Obrót S.A Odział z siedzibą w Skarżysku -Kamiennej Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna