dzisiaj jest: 23 września 2021. imieniny: Tekla, Bogusław
 
Przetargi
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro na udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 1.400.000 złotych
Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki budżetowe:

Sprawozdanie Rb-N IV 2015

Sprawozdanie Rb-N IV 2014

Sprawozdanie Rb-NDS 2015

Sprawozdanie Rb-NDS 2014

Sprawozdanie Rb-Z IV 2015

Sprawozdanie Rb-Z IV 2014

Uchwała PŁ.86.2015

Uchwała PŁ.225.2016

Uchwała SO-PL0031.156.2016

Uchwała SO-PL0031.182.2015

Uchwała XVIII.72.2016

Uchwała XX.77.2016

Uchwała XX.78.2016


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro na udzielenie i obsługę kredytu

w kwocie 1.400.000 złotych

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie nr 305430 - 2016 z dnia 2016-09-06 r.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz zdanymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Błędowie, krajowy numer identyfikacyjny 53625500000, ul. ul. Sadurkowska  13, 05620   Błędów, woj. mazowieckie, państwo , tel. 486 680 656, e-mail osrodowiska@bledow.pl, faks 486 680 655.
Adres strony internetowej (URL): www.bledow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4)KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.bledow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie
www.bledow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
osobiście, operator pocztowy adres: Urząd Gminy Błędów ul sadurkowska13 05-620 Błędów
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro na udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 1.400.000 złotych

 

Numer referencyjny: RŻL-II -271/2/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.400.000 – kod CPV 66.11.30.00-5 (Usługi udzielenia kredytu)

 

 2.Kredyt przeznaczony zostanie na finasowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.400.000

3.Planowany termin uzyskania kredytu to: 25 wrzesień 2016

 

 4.Karencja w spłacie rat kapitału do 31.03.2018

 

5.Przewidywany termin spłaty kredytu - od 31 marca 2018 do 31.12.2032 w czterech ratach w roku tj. 31 marzec, 30 czerwiec, 30 wrzesień, 31 grudzień.

 

 6.Spłata kredytu w 60 ratach w tym: 59 rat w wysokości po 23.333,50 – kwartalnie (pierwsza rata 31.03.2018) ostatnia 30.09.2032 . Ostatnia rata 31.12.2032 r. w wysokości 23.323,50

 

7.Odsetki płatne w okresach kwartalnych na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Ostatnia rata odsetek płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu.

 

 8.W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.

 

 9.Spłata kredytu może nastąpić przed terminem spłaty bez dodatkowych kosztów bankowych

 

10.Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w szczególności z tytułu niepełnego wykorzystania dostępnego limitu kredytowego.

 

11.Forma zabezpieczenia kredytu –weksel Inblanco wraz z deklaracją wekslową

 

12.Prowizja od udzielonego kredytu – płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu

 

13.Zamawiający nie posiada wiedzy co do stóp procentowych oraz stawek wibor, w związku z powyższym nie narzuca stawek okresów i terminów. Od oferenta w ofercie cenowej oczekuje wyliczeń i propozycji oraz podania kosztu całkowitego obsługi kredytu.

14.Pozostałe warunki zostały przedstawione w istotnych warunkach jakie winny się znaleźć w umowie, stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji.

 

 15.Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia

 

16.Zamawiający nie wymaga realizacji zamówienia przez zakład pracy chronionej

 

17.Zamawiający na podstawie art. 36 a ust.2 zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę przelania kwoty kredytu na wskazane konto urzędu oraz wysyłanie powiadomień co do nr kont spłaty rat kredytu

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 366172
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak


Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: W przypadku konieczności udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług bankowych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 1.200.000 i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, wykonawca zobowiązany jest do podjęcia rokowań przy udzieleniu zamówienia z wolnej ręki (art. 67.ust.5 pkt.6 Ustawy PZP).


II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

 


II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów


Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał aktualne zezwolenie na prowadzenie banku lub instytucji kredytowej.


Informacje dodatkowe Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń, w tym: zezwolenia na prowadzenie banku lub instytucji kredytowej zgodnie z par. art.22b ustawyIII.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna


Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów zgodnie z par art. 22c ustawy pzp w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1000.000 zł

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa


Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji


nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

a)Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert wgł. wzoru załączonego do SIWZ w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b)Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu c)Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub CEIDG jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy d)Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach leśnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716) W sytuacji polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznych innych podmiotów w odniesieniu do określonego warunku udziału w postepowaniu-jeżeli dotyczy należy przedłożyć a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego w celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


a)potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; b)dokumenty potwierdzające że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1.000.000 zł


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

NIE DOTYCZY

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W terminie trzech dni od daty zamieszczenia na stronie www.bledow.pl informacji z otwarcia ofert o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć bez dodatkowego wezwania oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające ze powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W/w oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.
!!! Cały tekst ogłoszenia w załączniku !!!