dzisiaj jest: 20 września 2021. imieniny: Renata, Filipina, Eustachy
 
Zasiłek rodzinny

Wniosek o świadczenia rodzinne mogą składać:

  • rodzice lub jednego z rodziców,
  • opiekun faktyczny dziecka,
  • opiekun prawny dziecka,
  • osoba ucząca się,
  • pełnoletnia osoba niepełnosprawna,
  • inne osoby upoważnione do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł. 


Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

  • 18 roku życia,
  •  nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
  •  24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1) 77zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3)115,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeśli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim

2) dziecko lub osoba ucząca się została umieszczona umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.

3) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

4) członkom rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje również jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba, że:

1) drugi z rodziców dziecka nie żyje

2) ojciec dziecka jest nieznany.

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugie z rodziców dziecka zostało oddalone.

4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują tylko osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego.