dzisiaj jest: 20 września 2021. imieniny: Renata, Filipina, Eustachy
 
Jendorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - becikowe

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł. 

Warunkiem przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka jest przedstawienie ważnego zaświadczenia wydanego przez lekarza lub położną o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży.

Warunek przedłożenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka, osób, które przysposobiły dziecko bądź wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.

W przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju konieczne jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedstawionej dokumentacji zagranicznej.

Wymóg udokumentowania pozostawania matki pod opieką medyczną nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  •  dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (matki/ojca/opiekuna prawnego/opiekuna faktycznego);
  •  skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany), lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;
  • · zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu
  •  zaświadczenie o dochodach obojga rodziców (opiekunów prawnych) za rok 2011 z Urzędu Skarbowego
  •  w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - decyzje podatkową lub zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa
  •  w przypadku pracy etatowej – zaświadczenie od pracodawcy o wysokości składek odprowadzonych na ubezpieczenie zdrowotne w 2011 roku (lub oświadczenie wnioskodawcy)
W przypadku, gdy o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka ubiega się opiekun prawny lub faktyczny należy dostarczyć dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną.


Pliki do pobrania:

Wniosek wraz z załącznikami