dzisiaj jest: 8 lutego 2023. imieniny: Piotr, Jan, Hieronim
 
Ewidencja przedsiębiorców
EWIDENCJA PRZEDSIEBIORCÓW POSIADAJACYCH ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ORAZ W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZETAMI BĄŹ W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, GRZEBOWISKA ZWŁOK ZWIERZECYCH I ICH CZĘŚCI ,SPALARNI ZWŁOK ZWIERZECYCH I ICH CZĘŚCI


Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 391), wymagane jest uzyskanie zezwolenia na podstawie złożonego do Urzędu Gminy w Błędowie wniosku wraz z kompletem dokumentów. Wszystkie Kopie dokumentów należy poświadczyć „za zgodność z oryginałem". Za wydanie zezwolenia należy uiścić opłatę skarbową na konto Urzędu Gminy w Błędowie nr :75 9128 0002 2004 4000 3878 0001 w wysokości 107,00 zł .Kompletny wniosek należy złożyć na sekretariacie urzędu gminy w wersji papierowej. Termin rozpatrzenia wniosku zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Odbiór zezwolenia może nastąpić osobiście przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty.


Do pobrania:
Rejestr przedsiębiorców
Wniosek zezwalający na prowadzenie działalności